Ανακοίνωση 2 Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμων και των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες των Προϊόντων Νόμων, κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, προχώρησε σε απόσυρση από την κυπριακή αγορά αποκριάτικων προϊόντων, τα οποία κρίθηκε ότι εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών ή δεν συμμορφώνονταν με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.